Prosema

Algemene Leveringsvoorwaarden


Algemene Leveringsvoorwaarden

Artikel 1 Algemeen

1.1 Prosema verricht slechts die werkzaamheden waarvoor Prosema de verantwoordelijkheid voor een deskundige en deugdelijke uitvoering kan dragen.

1.2 Alle medewerkers van Prosema en/of de door Prosema ingehuurde medewerkers achten zich verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die ons, zowel in woord als in geschrift, tijdens het uitvoeren van onze werkzaamheden ter kennis komt.

1.3 In beginsel wordt ons honorarium bepaald op grond van de aan de opdracht bestede arbeid en kosten. Prosema werkt niet op basis van enige vergoeding waarvan de grootte afhankelijk is van het resultaat van de arbeid.

1.4 Als onderdeel van de kwaliteitsbewaking en -ondersteuning behoudt Prosema zich het recht voor medewerkers van Prosema, zonder kosten voor de opdrachtgever, als trainee de trainingen en de uitvoering van onderzoek- en advieswerkzaamheden bij te laten wonen.

Artikel 2 Toepasselijkheid

2.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen Prosema en opdrachtgevers betreffende de opdracht tot het houden of uitvoeren of organiseren van cursussen, trainingen, workshops en andere vormen van opleiding, dan wel advisering in de ruimste zin des woords, hierna te noemen ‘diensten’.

2.2 Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts bindend indien en voor zover zij schriftelijk zijn bevestigd door Prosema.

2.3 Algemene inkoopvoorwaarden van de opdrachtgever zijn niet van toepassing, tenzij zij door Prosema schriftelijk zijn aanvaard.

Artikel 3 Totstandkoming van de overeenkomst

3.1 De overeenkomst tussen Prosema en de opdrachtgever komt tot stand door
ondertekening door de opdrachtgever van de getekende schriftelijke opdrachtbevestiging of door schriftelijke bevestiging door Prosema aan de opdrachtgever. De bevestiging mag eveneens per e-mail geschieden.


Artikel 4 Annulering of verplaatsing door de opdrachtgever

4.1 De opdrachtgever voor diensten heeft het recht om de opdracht voor diensten te annuleren per aangetekend verzonden brief. Ook heeft opdrachtgever het recht de diensten op een andere datum of plaats te laten uitvoeren dan oorspronkelijk was overeengekomen.

4.2 Annulering of verplaatsen naar een andere datum en/of plaats van uitvoering van de diensten kan door de opdrachtgever tot 20 werkdagen voor aanvang van de diensten kosteloos geschieden. Indien verplaatsing naar een andere locatie meer dan 25 km bedraagt en/of de annuleringskosten door Prosema aan de locatiehouder moeten worden betaald, dan worden deze extra kosten doorbelast aan de opdrachtgever.

4.3 Bij annulering korter dan 20 werkdagen tot maximaal 15 werkdagen voor aanvang van de diensten is de opdrachtgever verplicht 50% van het offertebedrag van de geannuleerde diensten te vergoeden, tenzij er een nieuwe datum kan worden afgesproken.

4.4 Bij annulering korter dan 15 werkdagen voor aanvang van de diensten is de opdrachtgever verplicht 100 % van het offertebedrag van de geannuleerde diensten te vergoeden. Tenzij er een nieuwe datum kan worden afgesproken.

4.5 Prosema zal bij annulering altijd streven naar een oplossing die voor alle partijen een coulante oplossing kan betekenen.

Artikel 5 Annulering door Prosema

5.1 Prosema heeft het recht om de diensten te annuleren wanneer er sprake is van overmacht: Onder overmacht verstaan wij o.a. onverwachte verkeersstremmingen die verder rijden bijna onmogelijk of onverantwoord maakt, bedrijfsverstoringen bij de opdrachtgever, onverwachte ziekte van de trainer/consultant/acteur, defecte vervoersmiddelen van trainer /consultant en/of acteur ontstaan tijdens de reis naar de locatie waar de diensten worden uitgevoerd. In deze gevallen overleggen wij met de opdrachtgever welke mogelijkheden er zijn om de diensten op een andere datum in te plannen.

5.2 Prosema is, ongeacht de oorzaak, nimmer aansprakelijk voor gemaakte kosten door de opdrachtgever, hieronder wordt tevens verstaan de kosten van huur van de locatie en reis-en salariskosten van deelnemers en eventuele andere derving.

5.3 Prosema heeft het recht de diensten onmiddellijk, tijdelijk, en/of definitief te staken wanneer opdrachtgever in surseance van betaling of faillissement verkeert. Deze gevallen ontslaat de opdrachtgever niet van zijn verplichting tot betaling van de overeengekomen som voor de diensten.


Artikel 6 Prijzen

6.1 Tarieven op de website vermeld zijn onverbindend, tenzij opgenomen in een schriftelijke overeenkomst zoals bedoeld in artikel 3.

Artikel 7 Betaling

7.1 Prosema brengt de door de opdrachtgever verschuldigde vergoedingen voor de geleverd diensten in rekening door middel van een factuur. De opdrachtgever dient het verschuldigde factuurbedrag te voldoen en wel binnen 30 dagen na factuurdatum op de door Prosema aangegeven wijze, zonder opschorting of verrekening wegens een (veronderstelde) tekortkoming door Prosema, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

7.2 Indien de opdrachtgever niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, is hij zonder enige ingebrekestelling in verzuim. Vanaf de vervaldag is Prosema steeds gerechtigd de wettelijke rente in rekening te brengen. Indien tijdige betaling achterwege blijft is Prosema gerechtigd de uitvoering van de diensten onmiddellijk op te schorten.

7.3 De opdrachtgever is bij niet tijdige nakoming steeds verplicht de Prosema in alle redelijkheid gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten te vergoeden, waaronder steeds zullen zijn begrepen de kosten van incassobureaus, alsmede de in werkelijkheid gemaakte kosten en het loon van deurwaarders en advocaten, ook indien deze de in rechte toe te wijzen proceskosten overschrijden. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen tenminste 15% van het door de opdrachtgever verschuldigde bedrag, met een minimum van 125 Euro.

7.4 Over alle diensten, met betrekking tot advisering en trainingen, wordt BTW berekend en wordt op de factuur aangegeven. De trainingen die worden aangeboden aan door de overheid gesubsidieerde / bekostigde(erkende) opleidingen en via opleidingsinstituten die onder de strekking van de CRKBO regeling vallen, worden (Docent CRKBO) vrijgesteld van BTW aangeboden.

Artikel 8 Opschorting en ontbinding

8.1 Prosema heeft het recht de uitvoering van de opdracht op te schorten, indien de opdrachtgever niet tijdig aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan, onverminderd het bepaalde in artikel 7, of in surseance van betaling of faillissement verkeert. In het geval dat de opdrachtgever zich in surseance van betaling of faillissement verkeert, dient deze Prosema direct schriftelijk te informeren.


Artikel 9 Auteursrecht

9.1 Het auteursrecht op de door Prosema uitgegeven brochures, promotiemateriaal, projectmateriaal en cursusmateriaal berust bij Prosema, tenzij een ander auteursrecht hebbende op het werk zelf is aangegeven.

9.2 Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Prosema zullen door de
opdrachtgever geen gegevens, gedeelten en/of uittreksels uit enig door Prosema vervaardigd materiaal worden gepubliceerd of op welke wijze dan ook worden vermenigvuldigd.

9.3 Het auteursrecht op rapporten, voorstellen, hand-outs, PowerPoint presentaties en andere bescheiden die voortkomen uit de werkzaamheden van Prosema, berust uitsluitend bij Prosema.

Artikel 10 Aansprakelijkheid

10.1 Prosema spant zich in de gegeven opdrachten naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de Algemene Leveringsvoorwaarden uit te voeren.

10.2 Prosema aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid jegens de opdrachtgever voor enige schade anders dan in het geval van haar bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering de schade dekt en voor zover de verzekeraar in voorkomend geval tot uitkering overgaat. De aansprakelijkheid is beperkt tot het bedrag dat voor de schadeveroorzakende prestatie in rekening is gebracht. In geen geval zal de schadevergoeding meer bedragen dan het offertebedrag met een maximum van 2.500, -euro.

10.3 Prosema is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen
gevolgschade, gederfde winst en schade door bedrijfsstagnatie.

10.4 Prosema is een eenmansbedrijf dat werkzaamheden verricht in overeenstemming met de door de belastingdienst afgegeven Verklaring Arbeidsrelatie (VAR). Prosema zal uitsluitend werkzaamheden verrichten die voldoen aan de VAR om naheffingen en boetes opgelegd door de belastingdienst te voorkomen. Opdrachtgevers hebben het recht om een kopie van de VAR, alsmede een kopie van het legitimatiebewijs van de VAR houder op te nemen in hun administratie.


Artikel 11 Toepasselijk recht en bevoegde rechter

11.1 Op iedere overeenkomst tussen Prosema en een opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing. Geschillen voortvloeiende uit overeenkomsten, waarop deze voorwaarden van toepassing zijn en die niet behoren tot de competentie van de kantonrechter, zullen worden onderworpen aan de bevoegde rechter te Breda.

Breda, november 2016